بایگانی

  1. Homepage
  2. مصاحبه

مسئول فنی کارخانه داروسازی فارابی گفت: تنها قشری که جز اعتصاب و تعطیلی داروخانه‌ها راهی برای بیان حرفش ندارد، داروخانه‌دارها هستند که آنها هم عموما به دلیل اینکه آسیب این کار به مصرف کننده می‌رسد از ای...

ادامه مطلب»

متولی که از عهده حمایت جدی از صنف داروخانه دار بربیاید وجود ندارد مسئول فنی کارخانه داروسازی فارابی گفت: تنها قشری که جز اعتصاب و تعطیلی داروخانه‌ها راهی برای بیان حرفش ندارد داروخانه‌دارها هستند که آنها هم عموما به دل...

ادامه مطلب»