تاریخ انقضاء:2019.07.31 نام دارو: پیروکسیکام 10 تعداد دارو: 10 جعبه شماره تماس: 09223525125