تاریخ انقضاء:2020/08/30 نام دارو: کلسیم تعداد دارو: ۲۰ بسته شماره تماس: ۰۹۱۲۳۴۸۷۷۵۹