تاریخ انقضاء: 2019/12بکلومتازون - سیمبی کورت ۱۶۰ 2019/12 - colda maris flu در تاریخ 2019/11 نام دارو: Beclotrox 50mg _symbicort160 _ coldamaris flu تعداد دارو: چهار تا beclo_ یک عدد symbicort _ دو عدد colda maris flu شماره تماس: 09177129211