درج رایگان آگهی :
آگهی های انتقال سرمایه (واگذاری و نیازمند مجوز) همکاران
نیازمند تبادل دارو از موجودی سایر داروخانه ها
نیازمندیهای شغلی(فرصتهای شغلی و جویندگان اشتغال در داروخانه ها)