پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

  1. Homepage
  2. بازآموزی
  3. اصفهان
  4. پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم
پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره
عنـــوان بــرنامــه: پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام


مشخصــات دبیر علمی برنامــه


نام و نام خانوادگی حسن رضوانيان
هیئت علمی دانشیار
عنوان رشته: [۲۰۲۱] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
شهــر محل برگــزاری: اصفهان
ظرفیــت سالــن (نفــر): ۱۰۰۰
تعـــداد سخنرانــان: ۶۰
تعداد شرکــت کنندگان: ۱۰۰۰
آدرس محــل برگــزاری: خيابان ھزار جريب – ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفھان – مركز ھمايش ھاي علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفھان (هزينه كنگره بر طبق تاريخ ثبت نام متفاوت مي باشد كه در قسمت جزئيات برنامه پيوست گرديده است و قابل رويت مي باشد لطفا قبل از ثبت نام مطالعه فرماييد.) (( شماره حساب کنگره بین المللی تازه¬های غدد و متابولیسم ۲۷۰۵۵۰۵۲۵ بانک رفاه شعبه میدان جمهوری اسلامی اصفهان))
تلفن واحد مجری: ۰۹۱۳۲۱۲۹۴۰۴
نام واحد مجری: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
تلفن مرکز برگزارکننده: ۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۶۷
نحوه پرداخت هزینه: صرفا ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره ۲۷۰۵۵۰۵۲۵ به نام مربوط به کنگره غدد نزد بانک رفاه


مشخصــات مجوز برنامــه


ساعت مفید: ۲۵
ساعات فعال: حداقل ۵ ساعت
ماده ۱۲: بلی
شماره مجوز: ۲۴۴۱۸۸
تاریخ کمیته: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
صادر شده در: اداره کل آموزش مداوم


مشخصــات اختصــاصی برنامــه


هــدف کلــی برنـــامه: ارائه آخرين يافته ھاي علمي – پژوھشي ھمراه با تبادل نظر اساتيد مطرح رشته غدد پيرامون اختلالات غدددرون ريز و متابوليسم
هدف اختصاصی برنـامه: ـ حساس سازي جامعه علمي و مسئولين درگير در امر بهداشت و درمان نسبت به اھميت گسترش روزافزون بيماريھاي غدد و متابوليسم با عنايت به بارسنگين اقتصادي و رواني ناشي از انھا – تلاش به منظور بهبود استانداردھاي مراقتبي از طريق ارائه جديدترين راھكارھاي پيشگيري و استفاده منطقی از داروها در بیماری های غدد درون ریز
سابقه اجــرای برنـامــه: در شش نوبت در تاریخهای: آبان ۱۳۸۶ – ارديبھشت ۸۸ – آذر ماه ۱۳۸۹ ـ مهر ۹۱ ـ اردیبهشت ۹۴ و اردیبهشت ۹۶ برگزار شده است. مهر ۹۱= ۱۶۷۴۰ فروردین و اردیبهشت ۹۴= ۵۲۷۹۵ فروردین و اردیبهشت ۹۶= ۸۹۱۲۴
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر اشرف امين الرعايا (فوق تخصص غدد – هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – استاد ۲- دکتر مسعود اميني (فوق تخصص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – استاد ۳- دکتر بيژن ايرج (فوق تخصص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) -دانشيار ۴- دکتر فرامرز اسماعيل بيگی (Professor of Physiology and Biophysics, Professor of Medicine Case Western Reserve University, USA) – استاد ۵-دکتر امير بھرامی(فوق تخصّص غدد-دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز) دانشيار ۶-دکتر الھام فقيه ایمانی(فوق تخصّص غدد) – ۷-دکتر باقر لاریجانی(فوق تخصص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی تهران) – استاد ۸-دکتر پيمان ادیبی(فوق تخصّص گوارش- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – استاد ۹ -دکتر حسن رضوانيان(فوق تخصّص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – استاد ۱۰ -دکتر علی کچویی(فوق تخصّص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – دانشيار ۱۱ -دكتر حسين قريب (فوق تخصص غددProfessor of Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, USA) – استاد ۱۲ -دکتر رضا رجبيان(فوق تخصّص غدد) – استاد ۱۳ -دكتر عطيه مغيثي (فوق تخصص غدد – Associate Clinical Professor of Medicine, UCLA, USA) – استاد ۱۴- دکتر علی اصغر مير سعيد قاضی(فوق تخصّص غدد، استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) – استاد ۱۵ -دکتر علی محمّد ملّتی(فوق تخصّص غدد، استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) -دانشیار ۱۶ -دکتر غلامحسين عمرانی(فوق تخصّص غدد-استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) – استاد ۱۷ -دکتر فریدون عزیزی(فوق تخصّص غدد، استاد گروه داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و PHپزشکی هسته ای) – استاد ۱۸ -دکتر مجيد رمضانی(فوق تخصّص غدد) ۱۹ -دکتر محسن جانقربانی اپيدميولوژی) – استاد ۲۰ -دکتر محمّد پژوھی(فوق تخصّص غدد) – استاد ۲۱ -دکتر محمّد حسن مؤدّب(فوق تخصّص غدد کودکان) – استادیار ۲۲ -دکتر محمد رضا ميرزائی(فوق تخصّص غدد) ۲۳ -دکتر منصور سياوش(فوق تخصّص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – دانشیار ۲۴ -دکتر منوچھر نخجوانی(فوق تخصّص غدددانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) – استاد ۲۵ -دکتر مھين ھاشمی پور(فوق تخصّص غدد کودکان) – استاد ۲۶ – دکتر نوشين خليلی(فوق تخصّص غدد- هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان) – استادیار ۲۷ – دكتر وھاب فتوره چي (فوق تخصص غددProfessor of Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, USA) – استاد ۲۸- دکتر نادر طاھری (فوق تخصص غدد) ۲۹- دکتر محسن جانقربانی (Ph.D. اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) – استاد ۳۰- دكتر سهيلي خواه (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشكي يزد)، ۳۱- دكتر افخمي (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشكي يزد)، ۳۲-دكتر غلامحسين اميرحكيمي (فوق تخصص غدد اطفال) استاد، ۳۳- زهره موسوي – استاد ۳۴- دكتر حاجيه شهبازيان (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشكي اهواز)، ۳۵- دكتر مژگان سنجري (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشكي كرمان)
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی – انگلیسی
ترجمـه همزمـان برنامه: ندارد
سخنرانــان خــارجی: دکتر حمیدرضا بذرافشان (Department of Clinical Neuroendocrinology, Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany) ـ دکتر وهاب فتوره چی (Professor of Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester MN, U.S.A.) ـ دکتر حسین قریب (Professor of Medicine, College of Medicine, Mayo Clinic, Rochester MN, U.S.A. Past President, AACE & ACE) ـ دکتر فرامرز اسماعیل بیگی (Professor of Physiology and Biophysics, Case Western Reserve University Professor of Medicine, Division of Clinical and Molecular Endocrinology, Case Western Reserve University, Cleveland, U.S.A.) ـ فاهرتین کلشتمور (Professor of Endocrinology, Erciyes University,Kayseri, Turkey) ـ دكتر اولریخ رنر (Department of Clinical Neuroendocrinology, Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany.)
روش اجــــراء: سخنرانی – پانل – ارائه پاورپوینت – پرسش و پاسخ


روش ارزشیابـــی: پاسخ به سوالات برنامه در پایان کنگره
بررســـی نیـــاز:
۱-اطلاعات اپیدمیولوژیک ۴-نظر متخصصین ۶-نظر فراگیران ۷-درخواست گروه های تخصصی ۸-درخواست مدیران ۱۱-تحقیقات بیمارستانی و کلینیکی ۱۲-بر اساس نیازسنجی سالیانه مرکز آموزش مداوم


اضافه کردن نظرات