• مثال: تبادل داروی Acetaminophen
  • تاریخ انقضاء را حتما به این فرمت وارد نمایید 0000/00/00